رادیْکســــــــت

RADICASTS

کلمِـــــه ها تَصویــــر دارن

شنیده‌ها در جان رسوخ می‌کنند آنچه شنیده می‌شود از مسیری عبور می‌کند که جان آن را پذیراست.

چه خوش باشد که رد پایی از خلاقیت بر این مسیر نشسته باشد. هیبت کلمات را تنها گوشی درک می‌کند که سنگینی آن را با مغزش احساس کرده باشد.

R A D I C A S T