دَربــــاره رادیْــــبَکس

About RADIBAX

شُروع تیمْـ...

نقل شروع رادیلند این‌گونه است که، غرضْ آراستنِ سرزمینی بود تا آنان که «رادیبکس» معروف‌اند در تکاپوی ایده و ایده‌پردازی و اجرا درآیند تا به خانه‌ای ماند که اعضای آن دست در دست به آبادی بپردازند و از حضور یک‌دیگر بهره‌ها برند.

 

آن دیگران عزیز دیگر هم بهره‌ی مناسب از این محفل آراسته برده، قدم بر چشم خانه‌ی ما گذارند و زیبایی‌های این محفل را در محتواهای تصویری خود جاودان کنند.

R      A      D      I      B      A      X

TEAM

اَعضـْـــــــــای رادیــــــــــبَکسْ

اَعضـْـــــــــای رادیــــــــــبَکسْ

اَعضـْـــــــــای رادیــــــــــبَکسْ

عَلی اِسفَندیاری

مدیر پروژّه

نازنینْ مَجیدی نِژاد

مدیر منابع انسانی

نیما محجوب

تصویر بردار

فَرحناز اَداْوی

مدیر فروش

اَمیرمَهدی کریْمخانی

ادیتور

زُویا زارِع

دایرکتور

اَمیرحُسین صَدراییْ

مدیر وبسایت

سارِه اُروئی

استوریست

نیلوفر فَرهمنَد

کارشناس فروش

ایرَج بُنیِه

مدیر داخلی

بَهار سُلِیمانی

نویسنده

نیلوفر سَلیمْی

کارشناس فروش

سِتایش عَرش وَزان

استوریست

اَمیرحُسین اَداْوی

کارشناس فروش

آریْا رَمضانی

ادیتور

فائِزه نافِعی

کارشناس فروش

زَهرا عیسوَند

کارشناس فروش

رادیلَـــــــــنْد

نقل شروع رادیلند این‌گونه است که، غرضْ آراستنِ سرزمینی بود تا آنان که «رادیبکس» معروف‌اند در تکاپوی ایده و ایده‌پردازی و اجرا درآیند تا به خانه‌ای ماند که اعضای آن دست در دست به آبادی بپردازند و از حضور یک‌دیگر بهره‌ها برند.
آن دیگران عزیز دیگر هم بهره‌ی مناسب از این محفل آراسته برده، قدم بر چشم خانه‌ی ما گذارند و زیبایی‌های این محفل را در محتواهای تصویری خود جاودان کنند.